pl
en

LOGIS4YOU P.S.A.
ul. Sienkiewicza 46/47,
15-004 Białystok

Polityka

Prywatności

Logis4You P.S.A.
ul. Sienkiewicza 46/47,
15-004 Białystok

Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy,
KRS 0001051686
NIP 9662180690
REGON: 526059351

Preambuła

W trosce o najwyższe standardy współpracy a także o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych opracowaliśmy naszą politykę zgodnie z RODO. W niniejszym dokumencie znajdują się informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO. Informujemy w nim w jaki sposób będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jako ich Administrator. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO).

Klauzula Informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Logis4You P.S.A., ul. Sienkiewicza 46/47, 15-004 Białystok, Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy, KRS 0001051686, NIP 9662180690, REGON: 526059351. Można się z nami kontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres siedziby spółki ul. Sienkiewicza 46/47, 15-004 Białystok lub e-mailem na adres e-mail podany na stronie www.logis4you.pl w zakładce kontakt.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania zadań związanych z prowadzeniem przez nas działalności gospodarczej w tym między innymi zleceń, wycen nam zlecanych, świadczenia usług spedycyjnych oraz do celów statystycznych. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych przez Logis4You P.S.A. może być wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO). Dane osobowe przetwarzane są w takich zakresach, w jakich zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez nas w tym między innymi korespondencja mailowa, otrzymane zlecenia, informacje przekazane od podwykonawców, oferty handlowe itp. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi na naszą rzecz, pracownicy, klienci oraz inne podmioty o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów. Do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym dane mogą być przekazywane tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja konkretnego zadania. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych czy żądania przenoszenia danych osobowych. Mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o Państwa dane osobowe Logis4You P.S.A. może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, opisanego w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.